ORDNINGSREGLER

För mig som elev på Malmö Idrottsgrundskola

• Respekterar jag andras frågor och åsikter samt visar
att alla är lika värda oavsett idrott, kön och bakgrund

• Är jag en positiv förebild och uppmuntrar andra till
att vara goda kamrater

• Har jag ett gott uppförande, respekterar tider,
följer instruktioner, samarbetar och använder ett
vårdat språk gentemot alla jag möter

• Hjälper jag till eller kontaktar en vuxen om jag
ser någon som inte mår bra

• Tar jag ansvar för min hälsa och lever hälsosamt

• Bryr jag mig om miljön och slänger skräp i pappers-
korgar samt städar efter mig

• Vad jag gör på sociala medier påverkar skolan och
arbetsmiljön. Alltså respekterar jag andra och är en
god kamrat även där.

Om jag inte följer ordningsreglerna pratar personalen med mig för att hjälpa mig att förstå och förändra mitt beteende. I annat fall pratar personalen med mina vårdnadshavare för att hitta vägar till att förändra det som inte fungerar. Här kan åtgärdstrappan i skollagens 5 kap. bli aktuell.