Nationella prov

Läsåret 2018/2019

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. 


Ämne

Delprov 

Vecka

Provdatum

Provtid
svenska, svenska som andraspråk

A

45-506 nov - 15 dec 2017110 min/grupp om 3-5 elever, varav 30-60 min är förberedelsetid
svenska, svenska som andraspråkB11ti 13 mars 201845-60 minuter + 140 min*
svenska, svenska som andraspråkC11to 15 mars 2018200 min*

biologi/ fysik/ kemi

A1+A2+A3 

15

on 11 april 2018

75 min + rekommenderad rast + 45 min + rekommenderad rast + 30 min*
biologi/ fysik/ kemiBfr.o.m. v. 11icke tidsbunden30 + 30 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapA16on 18 april 2018120 min*
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapB16fr 20 april 2018120 min*
engelskaA45-506 nov - 15 dec 201715-25 min* per elevpar/grupp om tre

engelska

B

17

ti 24 april 2018

90 min* + 50 min* (reading resp. listening)

engelska

C

17

to 26 april 2018

80 min*
matematikA45-506 nov - 15 dec 2017ca. 30 min (varje grupp får den tid den behöver)

matematik

B+C

19

må 7 maj 2018

80 min

matematik

D

19

on 9 maj 2018

100 min

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

De nationella proven är inte examensprov, utan ska vara en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Det är regeringen som beslutar om i vilka ämnen, årskurser och skolformer som nationella prov ska genomföras.

Källa: skolverket.se