Skolsköterska

Camilla Landström
Malmö Idrottsgrundskola
E-post: camilla.landstrom@malmo.se
Telefon: 0723 85 04 26 

Arbetsrummet är på Annebergskolan på Slottsstadens skola.

Skolhälsovården är gratis och dess främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande och omfattar hälsobesök, vaccinationer och enklare sjukvårdsåtgärder. Skolhälsovården följer elevens hälsa och utveckling under skoltiden, ger elever kunskap om hälsosamma levnadsvanor, bistår elever och vårdnadshavare som har behov av extra stöd, medverkar i utredningar kring enskilda elever samt arbetar för en säker och god arbetsmiljö för eleverna. Eleven erbjuds tre hälsobesök under grundskolan och ytterligare ett under gymnasieskolan. Inför hälsobesöken får elev och vårdnadshavare fylla i en hälsodeklaration.

Hälsobesök i förskoleklassen
o   Skolsituation och trivsel
o   Eventuella sjukdomar
o   Andra hälsoproblem
o   Tandhälsa och tandvårdsvanor
o   Barnets utveckling (såsom längd, vikt, syn, hörsel, rygg)
o   Familjesociala förhållanden

Hälsobesök i år 4
o   Samma frågor som i förskoleklassen
o   Hälsofrågor om exempelvis kost, sömn och fysisk aktivitet                                                  
o   Barnets utveckling (såsom längd, vikt, syn, rygg)

Hälsobesök i år 7-8
o   Samma frågor som i år 4
o   Hälsofrågor om exempelvis kost, sömn, fysisk aktivitet, alkohol/narkotika/tobak                 o   Barnets utveckling (såsom längd, vikt, syn, rygg)  

Utifrån hälsobesöket kan vissa barn följas upp, vid behov kallas elev och vårdnadshavare till skolläkare. Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt. Under år 2 och 6 erbjuds eleverna även en kontroll av längd, vikt och syn.

Vaccinationer enligt skolhälsovårdens vaccinationsschema sker enligt följande:
Barn födda tom 2001
o   År 4 — difteri, stelkramp, kikhosta
o   År 6 — mässling, påssjuka, röda hund
Barn födda from 2002
o   År 2 mässling, påssjuka, röda hund
o   År 8 difteri,  
stelkramp,kikhosta                                                                                             

Flickor födda 1999 eller senare

o   HPV, humant papillom virus — År 5

Lista dig hos en vårdcentral!
Om du blir sjuk ska du vända dig till sjukvården. Du väljer vårdcentral i Skåne genom att i förväg lista dig hos någon av dem. Gå till
Region Skånes sida om "Hälsoval".